is toegevoegd aan uw favorieten.

De arithmetica; of, Rekenkunst, op den koophandel toegepast, in volkomen uitgewerkte voorstellen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%6 N». 12. REKENING van PROVISIE.

3. E te Amfterdam heeft voor rekening van F te Dordrecht gekogt 58 Baaien Coffy-boonen , weegende Bruto 7550 f&, Tarra 6 PCt., a oi ftuiv. 't fê netto , met korting van 2 cn 2 PCt., en hem gezonden ; zo de onkosten wegens 't ontfangen en verzenden beloopen f 187 : 8 : 6i|± ; word gevraagd : hoe veel E voor 1 £ PCt. Provifie" zal rekenen , en hoe veel hy op F kan trekken ? Antw. De Provifie voor E is f 42 : 16 : 4, en moet van F te Dordrecht hebben f 3467 :16 : 4.

4. G te Amfterdam heeft volgens Commisfie verkogt aan H te Delft 30 Lasten 9 Mudden Rogge, a /f78 :6 : 't Last, met korting van 1 PCt., en hem gezonden; zo de onkosten tot aan boord beloopen ƒ 11 : 14:45-; Vraagt men : hoe veel G voor if PCt, Provifie van den inkoop en onkosten zal verdienen , en hoe veel hy H moet debiteeren ? Antw. De Provifie voor Gis f 49 : 10 : -, en H te Delft is Debet voor f 3349 : 10 : —.

5. I te Amfterdam heeft van de Oost-Ind. Compagnie gekogt voor rekening van K te Middelburg , 3 koopen Salpeter , zvnde 30 Vaten, weegende Bruto 30250 fë, Tarra 3845 U, Refadie 8 PCt. Bruto gewigt, a ƒ 39! de joo ÊÊ, af 1 PCt. goed gewigt, by 1 per Mille, nog af

PCt. voor betaaling, en hem gezonden ; als de onkosten wegens 't ontfangen en verzenden beloopen ƒ 202; 2; 5i|§é#èé» en 1 r| PCt. Provifie van den inkoop en onkosten rekend ; Vrage : hoc veel aal hy K moeten debiteeren ? Antw. De Provifie voor lis ƒ118:2:8, en K te Middelburg is Banco f 9568 :2 :8 fchuldig.

6. L te Hamburg zend aan M te Amfterdam 536 Bladen Blad-koopcr, om dezelve voor zyn rekening teverkoopen: M verkoopt eerst 400 Bladen, weegende 12725 é, a f 6a:— Courant de 100 f§; nog de overige 136 Bladen, weegende 454018, a ƒ 63J Courant de 100 É, met 1 PCt. korting; rekend voor de betaalde ongelden Courant ƒ533 :7 : 6-\, en 2 PCt. voor zyn Provifie van bet netto beloop en de onkosten ; men Vraagt: hoc veel bet netto provenu van L in Banco zal blyven, de Agio Courant a io3| PCt. ? Antw. Banco f 9787:4 :12| *-f, en de Provifie voor M is Courant f 229 : —.

7. N te Amfterdam heeft van O te Marfeille ontfangen 58 Baaien Martinique Coffy-böonen, en dezelve verkogt \ eerst 37 Baaien weegende Bruto 4700 Éfê, Tarra 6 PCt., a 9^ ftuiv. 't É netto : nog 21 Baaien , weegende Bruto I700 @, Tarra ó PCt., a <j\ ftuiv.'t & netto, na aftrek