is toegevoegd aan uw favorieten.

De arithmetica; of, Rekenkunst, op den koophandel toegepast, in volkomen uitgewerkte voorstellen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 17. REKENING van FACTORY. 113

25. Een Koopman Z geeft aan zyn Fact or t 2"oo:om te handelen, en zal voor zyn dienst zo veel van de winst hebben, als of hy ƒ 500 : — er by gedaan hadde ; zo nu Z ƒ4000: — aan zyn Factoor geeft; word gevraagd : welk deel dan elk van de winst zal toekomei , volgens de eerfte affpraak ? Antw. De FacJoor i, zynde Jt 25: -, van j 150: - winst, en Z £, zynde J 125 : -.

26. Een Koopman A geeft aan zvn Factoor ƒ 2500: om te handelen, met zodanige affpraak, dat hy voor zyn dienst zo veel van de M inst zal hebben , als of hy / 75 j-.— ingelegd hadde; Vrage : zo A ƒ 700: —meer geeft als hy belooft had , hoe veel elk van /" 377: — winst, 'volgens de eerfte affpraak, zal toekomen ? Antw. De FacJoor f 87 : —, en de Koopman A f 290 : —.

27. B geeft aan zyn Factoor ƒ 2500: — om te handelen ; mits dat hy daar by zal geeven ƒ5 :—., dan zal hy voor zyn dienst genieten | van de winst ; zo nu B / 1500 :— meer geeft als hy belooft had , e 1 naar een Jaar gewonnen is / 15;:—; word gevraagd: als boven volgens de eerfte affpraak? Antw. De FacJoor l, zynda ƒ 30 , en de Koopman B \ , zynda f 120 : —

28. Twee Kooplieden C en D geeven ƒ 4000:—aan een FaQoor, ais C ƒ2500: — , eh D de rest, om w or hun te handelen ; mits dat hy daar by zal geeven ƒ 800:—, en dan f van de winst voor zyn inleg cn dienst zal genieten ; als nu C ƒ500:— minder, maar Dy 600 : — meerder geeft , als zy geaccordeerd hadden, en naar een Jaar ƒ 980: — gewonnen is; word gevraagd : als boven volgens de eerfte conditie ?

Antw. De Factoor ƒ 242 : — , de Koopman C ƒ 360: —, en D ƒ 378:—.

29 Een Koopman E komt met zvn Factoor over een, cm hem te geeven ƒ 1500 r~; mits'dat de Fadoor erby zal doen J 600: —, om elk de helft der winst te hebben; maar tot volbrenging van 't Contrad „omende, zo geeft E j 500 :— meer, en de Factoor ƒ 200 : — minder lan afgefprooken was ; Vrage : welk deel van de winst Komt dan elk toe, volgens de eerfte affpraak ? Antw. De FaStoor t\ , en de Koopman E /j.

30. F maakt affpraak met zyn Faftoor om hem te geeven ƒ2500: — ; mits dat hv daar by zal geeven ƒ 500: —, en daar mede nandelende genieten zal | van de winst ■ Vrage: zo F ƒ 1000: —, en de Factoor ƒ 300: — meer feefc , hoe veel elk, volgens de eerfte affpn.ak , van P ' j 1204;