Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20Ö SCHOUWTOONEEL

Vervolg willen overlaaden, als de maag alree2aame Am! fe, Lvo1 is' worde" zondige Vermaakebachten. lykheden, die naby de walging komen.

De grootfte bekooringen van het gehoor zyn alzoo onredelyk, als zy den geest bederven; en zy ftrekken regelrecht tot verveelinge, als zy den geest nergens mede bezig houden. Zoodanig zyn ook de vermaakelykheden des levens. Wy hebben het aireede aangemerkt. De kleur is voor het oog het geene de klank voor het oor is: en gelyk de klanken der menfchelyke ftemme zelden gefcheiden worden van woorden, die'er eenen zin aan hechten, is het onnatuurlyk.dat de kleuren zich alleen vertoonen, en zonder vast te zyrt aan eenig voorwerp, dat haar eene bepaalde gedaante geeft, en op zyne beurt een onderfcheidenlyk fieraad van haar krygt. Wy hebben de dubbele ongeregeldheid van de zangkunst'gezien, daarin bedaande dat zv de overeendemming te veel van de welluidendheid gefcheiden, en deeze zondig gemaakt heeft. Men kan zelfs van'de kleuren een dubbel misbruik maaken, als men dezelven met moeite fchakeert,

zon-

Sluiten