is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 § ^6. Vorm der Volksregeeringè.

voor eenen moedigen verdediger der weftlyke Stammen, tegen de Philiftynen houden.

.Doch ik onderwinde my hier niet, iets zekers vafr. te Üellen.

Men kan miffchien in zoo verre de inrichting, van den Israëlitifchen Staat eenigermaaten metv dien van Switzerland vergelyken, alwaar, op dezelfde wyze 13 Cantons, waar van .elk, eene Regeering op zich zelf heeft , en het Recht eenesKonings oefent, tof eenen grooteren Staat -verecnigt zyn. Alle 12. Stammen hadJen toch eindelyk één Gemeenebeft. Zy hadden gemeenfchaplyke l anddagen, waar van wy, Juf. XXlü. en. XXIV. voorbelden vinden: zy waren, ten minften volgens da billykheid en hunne overeenkomsten, verplicht, om gemeenfchaplyk, tegen eenen gemeenen Vyand des.geheclen Volks, te velde tq trekken ;en de Stam van Ephraimmm het, gelykt ik zoo even gemelde hebbe, voor eene zwaare^ beleediging op, dat men , zonder zyne hulptroepen te verwachten, van. den kant der twee ën één halver Stammen aan geene zyde van den Jordaan, alleeneenen Oorlog tegen de Cananiten gevoert had; zy hadden menigwerf gemeenfcbaplyke Rechteren , en naderhand Koningen; en ook. in dien. tyd, toen zy geen algemeen Opperhoofd hadden, kon' de men éénen enkelen Stam,, dewelke weigerde, recht te doen, by.de overigen verklaagen. en deeze waren gewettigt tot eenen eigentlyken Straf- Oorlog tegen hem, waar van wy in het Boek der Rechteren, Kap. XX. een merkwaardig voorbeeld

vinden. • . ,

Dat in zoodanig eenen Staat veel wanorde hebbe kunnen plaatze vinden, zal een Duicfcher lig-

'te-