Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofden der Huisgezinnen. 23-1-

jretek worden. Noch ééns: men zal zich nu niet verwonderen, wanneer men bemerkt, dat eenige woorden in de Oofterfche taaien, te gelyk getallen , en naamen van Huisgezinnen zyn: by 'voorbeeld, tpü Duizend, en, een

groot Huisgezin ; Afi* in het Arabifch p'^) tien,- en, een klein Huisgezin. Maarhoe veele Menfchen 'er eigentlyk vereifcht witrden, om eenen Stam of een Huisgezin uk te maaken, kan ik niet zeggen , en vermoedelyk is het getal niet altoos even gróót geweeft.

% 4.9-

Rechteren, door Mofes ingeflelt.

Onder de Overheden, dewelke haaren eigenen Stam niet voorftelden, noeme ik het eerft de Rechteren, van welken op beide Landdagen van Jofua gewag gemaakt wordt. Zy waren van Mo* fes ingeftek. Toen de Israëliten uit ^Egypten trokken , hadden zy geene Rechteren , waarfchynlyk, dewyl zy onder iEgyp eifch e Rechteren gedaan hadden. Mofes was dus geduurende de eerfte weeken,de eenige Rechter van het ganfche Volk: eene by den oorfprong der Staaten niet ongewoone , maar nochtans in het vervolg onmogelyk wordende onderneeming, dewelke hem en den Volke op het laatft nadeelig zoude geweeft zyn. Jethro deed hem deeze onmogelykheid bemerken, en op zynen raad ftelde Mofes Rechteren aan, maar volgens eene geheel byzondere en rekenkundige (Arithmetifche) fchikking, door welke men het ganfche Volk terftond naar de Rechteren tellen konde; en die, in dat opzicht P 4 iets

Sluiten