Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H $ ?o. Vloek en Offerande

SCHA ALE N BLOED UIT HEN ZELFDEN BEKER, GIETEN HET IN 't VUUR, EN 2WEEREN, DAT ZY VOLGENS DE WETTEN, DIE OP DE TAFEL GESCHREEVEN ZYN, ZULLEN RECHT DOEN, EN DEN OVERTREEDER NIET OHGESTRAFT LAATEN;ALS MEDE, DAT ZY NOOIT WILLENS EN WEETENS DEWetTEN OVERTREEDEN, EN NOCH STRYD1G MET DEZELVE REGEEREN,NOCH IEMAND,DIE STRYülG MET DE WETTEN REGEERT,CE. HOOR Z AA MEN ZULLEN. Naa DEEZEN EEoj DIEN ELK VOOR ZICH EN DE ZYNEN DOET DRINKEN ZY, (a) ZETTEN DE SCHAALEN IN DEN TEMPEL VAN HUNNE GoDT KN BEGINNEN HUNNE MAALT YD.

Het zy my geoorlooft, hier byaan te merken, dat de Wetgeevende Wysheid ook door den tyd veranderingen ondergaat, of om eigentlyker te fpreeken, dat dezelve zoo wel voor eiken Ouderdom der Volken nieuwe Voorfchriften heeft, als voor elke byzondere luchtftreek. In onzen tyd zoude het niet te raaden zyn, de menfehen de Wetren te laaten bezvveeren ; want doorgaans baat het niets, dewyl het Volk te weinig nauw

ge-

0) Wyn , of van het bloed, het welk te vooren In de fchaale geweeft was? Dit kan ik met geene zekerheid be. paaien : het Iaatfte was men by veele oude Volken ge. woon; nochtans moeft het, by het Offeren van runderen, zeer mnatiglyk gefchieden , dewvl 'er anders de dood op volgt. Men zie myn Collegium Criticum in Pf. XVI: 4. en behalven dit, Boek der Wysheid XII: 8 Valerius Maximus L. V. c. 26. Dronken zy het bioed zelf, dan is hec beweezen, dat Plato met zyne Atlainitrs de Israëiiten met bedoelen kan , als welken niets zoo menigwerf' sn fcherp verbooden was, als het gebruik van bloed.

Sluiten