Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 § i°5 Vërboodene Huwelyken

de melk veel langer,dan de Moeders onderons, en hec Kind moet ook zeer langzaam gezoogc worden, dewyl het te zwak is om vafte fpyze te verdraagen: De maandlykfche zuiveringen zyn by de Vrouwen minder dan in de oude waereld , en dat Volk is zonder moed, hoewel geduldig, of veel meer ongevoelig voor fmerte.

Het gr^otfte gedeelte van 't geene men wegens deeze verbaftering zegt, is waar, fchoon ik geloove, dat men ten aanziene van hec laatfte eene uitzondering,ten voordeele van de Noord Americaanen moet maaken, welken ons in de Engelfche berichten als dapper, en anderzins op veelerleie wyzen wel als een wild, d Ich ten aanzien van hun verftand, en inzonderheid van vernuft als een eerbiedenswaardig Volk befchreeven worden. Dan al konde ik geene van deeze uitzonderingen maaken, zoo zoude echter dit voorbeeld der Americaanen weinig doen tot beflifïinge van onze vraage. Want:

i.) In America ontaarten zelfs de dieren, zoo zelfs dat de Honden 'er niet blaffen, en de Leeuwen hunnen moed verliezen. Aldaar moet derhalven eene andere algemeene oorzaak der verbafleringe voor handen zyn, welke zich zoo wel tot de menfehen als de dieren uitftrekt. Men zoekt ze doorgaans in de vochtigheid van den moeraffigengrond .Ik befliffe hier niets,maar twyfele noch,dewyl Duitfchland, toen het onze dappere en van natuure zoo groote Voorvaderen voortbrachte, die zonder yzer Romeinfche beirlegers verflaan konden, wel zoo moeraffig was als America. Dan dit is zeker, dat van

eene

Sluiten