is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 §-i 39* Schenking vam

wille, van het Burgerrecht uitfloot. Dan hoe g* meen en oud dit gevoelen ook zy Qa), oordee e ik het zelve nochcans niet gegrond. Het ruft enkel op de uitlegging van een onbekend woord, hec welk Deut. XXÏI1; voorkomt; 1ÏÜD, hetwelk men M a m s t e r heeft uitgefproken, en, op goed geluk, door Ho eren-Ki nd, vertaalc. Maar het komt in het Hebreeufch nergens anders voor, dan hier, en Zach. IX, 6, alwaar deszelfsbetekenis ten minften even zoo duifter is, en alleenlyk ki de Schriften derRabbynen, die het uit deeze plaatze hebben overgenomen, en 'er zoodanig eenen zin aan hechten, als men'er hier aangeeven wil: en in alle de Oofterfche taaien is dit woord niet alleenlyk ten éénenmaale onbekend, maar men kan 'er ook niet eens den natuurlyken oorfprong van opfpeuren.

Ik ben van gedagten, dat dit woord, hetwelk fnfalle de andere Oofterfche taaien zoo vreemd, ik had byna gezegt, zoo barbaarfch is, in geenen deele een Hebreeuwfch woord, noch uit de pen van Mofes voortgekomen is, maar dat de letters op eene andere wyze moeten verdeelt, en mee andere klinkers uitgefprooken worden: Mum Zar (b) de Schandvlek eenes

V r e e m-

(a) Deut. XXIll, 3 wordt door de 70 overzettcren, de Syrifche, beide Arabifche, en de jongde Chal. deeuwfche overzetting, op deeze wyze vertaalc.

(Jb) Hier komc in mvne gedachten de Vraage op: of men in geen Handfchrift hec eerfte woord mee een Vau, in het midden gefchreeven vinde, TfEHÖ? pit zoude myn gevoelen beveiligen, maar het is'er niet noodzaaklyk by; want, Mum, een Scha:?talek, kan ook, gelyk men hec in de Hebreeuwfcheforaakkomfc coemc, dtfetlive, dat is, zonder vau. QD gefchreeven worden.