is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Burgerrecht»

435

Vreemden, dat is, zulk een Vreemdeling, die een Schandvlek des Volks zoude zyn (a). Dan

is

(a) Het zy my geoorlooft hier eene aanmerking by te voegen, die ik in den Handbybel van mynen Zaligen Vader gevonden hebben die met de myne vry wat overéénkomft heeft. Inde Hoofdzaak is hy het met my \olkonienééns; maar het was voor hem zoo gemaklyk niet, om de letters 1, Ï,Ö Ö. te verklaaren, om dat hyalsonbetwiftbaar voorooderftelde,datde Klink, ftippen oud en van eenen Godtlyken Oorfprongezyn , en hy dus dit wootd niet, gelyk ik, Mum Zarkonde uit fpreeken Des niet tegenftaande fchreefhy, waarfchynlyk om dat hy geene bewyzen vond voor degewo ne verklaaring, die ik te vooren in myneAcademifche Jaaren, in z'yneopentlyke lesfen van hem gehoort had, en door den famenhang gedrongen, met dezelfde hand, die hy na zyn zeftigfte jaar gewoon was te fchry» ven, opden rand van den HebreeuwfchenBybel, waar van hy zich tot zyne lesfen bediende : inquiri meretur, turn, quidfubjeÜumlfoü, turn, quidprcedicatumüj rYirV7np3 ft2*,propriavaleat. Quid? StlTQQAüC loco generatie!? fit dhhayzvn «■, ut Zachar, IX, 6^a<teout Ammonitce& ■ïoabitce fpeciesvelinfigniorfintrsTföÖ. vel plane roïé LD^-tQD contra diftinguantur , utpote cognati Ifraè'litis, pojttris Abrahami, cujus nepotem ex fratre, Lotum, conditiorem gentishabuerant. Vide natas uberiores ad Thren. I, io. SicegüurlWQ idemforet, qui *^Hperegrinus. Ik had deeze aanmerking, die ik niet verwachtte, om dat ik wel eer in de openfyke lesfen van mynen Vader, van hem het algemeene gevoelen gehoord had, noch niet geleezen, toen ik deeze paragraaph fchreef; enik floeg zynen handbybel alleenlyk na, om te zien, of ik daar niet het één of ander bewvs, het welk my onbekend was, voordegewoone vei klaaring vinden zoude- Maar toen ik juift het hoofd7aaklvke van myn gevoelen by.hem vond , met dat onderfcheid maar, dat twyffeling en famenhangmem tot de zelfde meeriing brachten, die ik in de Hebreeuwfche E e 2 let-