is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 § Mï-RechteüiderDoovenenBlinden.

l>k vallen, den Ouden den voorrang te geeven; want hy weet dat Jaaren tot deezen voorrang recht geeven, enhy begeert zelf niet ouder te fchynen dan hy waarlyk is. _ Dan in MonarchienenAriftocratien ontftaat een nieuwe rang door geboorte, die des Adels namentlyk, en der Zoonen van hen, dien aanzienlyke ampten bekleeden; en van nu af houden gryze hairen op eenen rang te geeven; gelukkig, zozy, in plaatze van hooggeacht, noch maar verfchoont worden.

S I4ï-

Rechten van Dooven en Blind.n.

Voor Dooven en Blinden zorgde Mofes door eene byzondere Wet, Levit. XIX, 14, en verbood de eerften te fcheidèn, en de anderen iets in den weg te leggen, waar over zy zouden kunnen vallen. Het één en ander is zekerlyk zeer flecht, en laag; en by ons zoude het ook, zelfs zonder Wet, niet ligtelyk gefchieden., wanneer men alleenlyk naar de gewoone zeden des Volks oordeelen zal; ten zy dan, dat het jongens deeden, die beter door hunne Ouderen, dan door de Overheid, kunnen getugtigt worden. Maar by de Ifraëliten moet dit evenwel gemeener geweeft zyn, om dat 'er eene byzondere Wet teaen vereifcht wordr. Ieder Volk heeft zyne byzondere ondeugden of laagheden; een Engelfchman heeft zyne fqutos , die hy dikwerf met leevens gevaar voor anderen werpt; een Duitfcher heeft de zyne, die ik niet noemen zal, op datiknietfehyne in den poft van eenen hekeldichter te willen tree.

den;