Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

§. 148. Rechttpleeging over Scbuldzaaken. Uitvoering van bet Vonnis, en bet Voormerp van bet zelve. - Bladz. 42

J. l0^lGevangnis/en zyn by de Jnoden geen middel om tot betaaling te noodzaaken , veel minder de Pynbank. - 56

§. 150. Van Onderpanden. - - ■ 60

§. T5i. Van Borgtochten. 69

J. 151. Oorzaaken dér billykheid van Renten , die men kennen moet, om over de Wetten van Mo/es , die de Renten verbieden , beboorlyk te kunnen oordesien. 71

153* ^aamen van ^ Renten , en den Woekeraar. Verdeeling van de Renten in zoodanigen , die voor Geld , tn anderen die voor Vrugten gegeeven noorden , #« aanmerkingen over de laat/le. 75

§. 154. Mo fes laat toe , Renten te neemen van Vreemdelingen , maar verbiedt dit , in zyne eerfte Wetten , van arme Israëliten te doen , en in de volgende , die by 40 Jaartn laater gaf, van Israëliten in bet algemeen. - 81

§• 155» Byzonderc Omftandigheden van den Israëlitifeben Staat , die dit verbod billyker deeden zyn , dan het by ons zyn zoude , of wel bet zelve , Staatkundig hefebowwt, raadzaam maakten. 86

§. 150.

Sluiten