is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 ï' -75* Krygs-zaaken.

penen kunnen draagen , zoude het raoeilyk vallen , zulk eene menigte , geduurende den Veldtocht, van onderhoud te verzorgen , om van het verwaarloozen van den Landbouw niet eens te fpreeken , en overéénkomftig met deeze bedenkingen vinden wy ook , dat Mofes doorgaans een zeker maatig getal liet afzonderen. Men vindt 'er volgende voorbeelden van :

1. ) Toen de Israëliten al vroeg , in het eerfte Jaar, met de Amalekiten in Oorlog geraakten , moest Jofua de Manfchap uitkiezen , die te Veld zoude gaan , Exod. XVII: o , i o.

2. ) By gelegenheid van den Oorlog tegen de Mi* dianiten werden van eiken Stamme duizend Mannen geleevert , en dus , alle met eikanderen gerekent, flechts 12000. Strydbaare Mannen , 't geen het vyftigfte gedeelte des Volks noch niet uitmaakt , in het Veld gebracht, Num.

XXXI: i-6. In deeze beide gevallen

hadden de Israëliten noch geenen Landbouw dien zy konden verwaarloozen , maar zy zworven in de Woeftyne om : en evenwel trok het geheele Volk niet te Velde.

3. ) Eene volgende Gebeurtenis , wel is waar , eerst naa den dood van Mofes voorgevallen : dan zy behoort evenwel , nademaal dezelve tot voldoening eener gelofte , aan hem gedaan , diende , tot het eigenlyk Mofaïfch Recht. De twee en een halve Stammen , aan geene zyde van den Jordaan , hadden hunne landen , die ter Veehoederye zeer gefchikt waren , onder die voorwaarde van

Mofes