is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sï de Offeranden. 83

gehoorzaamheid ; en hy alleen is in de gedaante der Arabieren recht edel en vry , die alle zyne Bezittingen met zich kan noemen , een zwervend Herder , by voorbeeld , die , met zyne Kudde , diep in de Waestyne kan trekken , daar hy door geenen Overwinnaar kan gevolde worden : en de Nabatjeers gingen zoo verre , dat zy op leevensftratFe verbooderi, een huis te bouwen , te zaaijen, te planten, of Wyn te drinken ( a ). Anderen waren wel niet zoo ftreng , maar onthielden zich evenwel om der Eere wille , als mede dewyl het een oud gebruik was van het bezie van veele goederen , en van hec gebruik des Wyns. Jeremias maakt Kap. XXXIV. vs. 6, 7. gewag van eene Arabifche familie , die rn^t de Israëlïten na Palaiftina getrokken zvnde , aldaar reeds veele honderd Jaaren gewoont had , en het gebod van haaren Sramvader , Jonadab , heiliglyk onderhield , om naamlyk geen huis te houwen , maar in tenten te

woonen y

Ca) Diodorus Sicdlus , B. XIX. §. 94. Hunne Wetten verbieden Koorn te zaaijen , iets, boe ook genaamt , bet geen vrucht draagt , te planten , Wyn te drinken, en buizen te bouwen ; en op de overtreedivg bier van is de doodftraffe gejtelt. De oorzaak hier van is , dewyl zy gelojven , dat iemand , die iets dergelyk: in eigendom bezit , ligtlyk van iemand , die maebtiger is . fob gedwongen worden , om Z'ch zynen bevelen te onderwerpen. Èehalven de plaatze van Ammjanos , B. XIV. 4. , die Wes^feling in zyne Kanttekeningen byb'engt , kan men noch Ar vieux in het 3de deel zyner Reizen, bl. 109. en Niebuhr Befchryving van ArabUn , bladz. 389. nazien Tot op deezen dag is de Akker- en dus ook de Wynbouw , naar het oordeel der Bedoynen , beneden de waardigheid van eenen echten edelen Arabier.