Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. 207. Levitische' Onreinheden. 035

WETTEN van LEVITISCHE ONREINHEDEN van MENSCHEN, HUIZEN, HUISRAAD enz.

§• 207.

Van de Leviti/che Onreinheden in bet algemeen.

Onrein worden in de Wetten van Mofes zulke Perloonen genaamt , welker aanraaking , ja zelfs den omgang met welke , andere menfchen moesten vermyden , indien zy zelve niet wilden on.eir , dat is , van den omgang met anderen uitgefloqien worden , en welken daarenboven op zwaare ftraffe verbooden was , zich op de plaatze van den Godtsdienst, of by de Offer-maaltyden te laaten vinden.

De tyd der duuringe , en de trappen van Onreinheid" zelve , waren verfchillende. Sommigen konden door zekere Plechtigheden onmiddelyk naa Zonnen - ondergang wederom rein worden; maat by anderen kon dit niet gefchieden , dan acht dagen naa dat de natuurlyke oorzaak van hunne onreinheid had opgehouden. Een Melaatze moest van anderen afgezondert, op eene byzondere plaatze woonen , zich werklyk ep zekeren afftanu van andere menfchen houden , zich aan zyne kleeding doen kennen , en indien iemand naby hem kwam , denzelven Onrein ! Onrein ! toeroepen , om hem te waarfchuwen : anderen mochten flechts niemand die rein was , onmiddelyk aanmaken , indien zy

hem

Sluiten