is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wedervergeldinge onderzocht. 83

Maar welk eene onkunde van alle Wetten , die onder alle Volken zyn ingevoert ! welk eene onkunde van alles , het geen iedereen door zyne eigene gewaarwordingen van wraakzucht kan weeten , wanneer hy maar eenige oogenblikken met oplettenheid zich zeiven gadeflaat! De beleediger heeft geen recht, om te eifchen , dat de firaffe , die men hem zal aandoen , geen grooter kwaad zyn zal , dan de eerfte beleediging geweest is; want even zoo wel als hy iemand onheil toebracht, toen 'er in het geheel geen kwaad was voorafgegaan , even zoo wel , en volgens het Recht het welk hy zelf uitgevonden heeft, kan de beleedigde perfoon hem by wyze van wedervergelding , voor dit , tien maaien , duizend

maa-

menfura caveri posfit, non repeHo* Quin etiam , fi quid plus erit , aliterve commisfum , res fiet ridicula atrocitatis , ut contraria aclin mutuce talionis oriatur , et adolescat infinita qucedam reciprocatio talionum. ( Noctes Atticce. I. XX. c. 1. §. 18, 19 > Deeze Wysgeer Favorinus , dien Gellius hier laat fpreèken , ipreekt inderdaad gelyk een vitter, of een Schoolphilofooph , die van de waereld onkundig , en alleen in het redentwisten geoeffent is : hy 1'tek zich hec Recht van wedervergeldinge voor, als of de beleedigde perfoon zelve het oeffende. Het is te verwonderen , dat Gellius dit zvnen Rechtsgeleerde , Cscilius , in zyn antwoord niet laar aanmerken , want diC is juist het groote voorrecht van ftraffcn die door eenen Rechter geftelt. worden , boven de eige wraakneeming, dat by dezelve geene weêrwraak plaatze vindt , en dat hy s die zulk eene ftraiFe ondergaan heeft , 'er zelfs maar zeer zelden toe in verzoekinge gebracht wordt,

F 3