is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io% §. 244- Offeranden , eene

wedergeeven van het geftolene , in de fpreekwoorden van Salomo een voorbeeld zullen zien.

5- 244.

Zoen - en Schuld - Offeranden : hoe dezelve in zekeren opzichte eene ftraffe waren, maar nochtans de gewoone firaffe wegnamen.

Nu moeten wy noch van eene byzonderheid des Mofaïfchen Rechts fpreèken , waar van ik §. i8y. flechts met een enkeld woord gewag gemaakt hebbe : dezelve beilaat daar in , dat in fommige gevallen op het brengen van een Offer eenen Misdaadiger de firaffe geheel en al kwyt gefcholden, of eene doodftraffe te niete gedaan , en in eene mindere ftraffe verandert werdt. Het Offer zelf was in zekeren opzichte eene ftraffe ; naamlyk éénsdeels , voor zoo verre het eene , hoewel geringe , boete was , die men in Vee betaalen moest, en anderendeels , voor zoo verre daar by eene openbaare belydenis van misdaad moest gedaan worden. Dit was, wel is waar, met geene eerloosheid (infamie) verbonden , maar nochtans natuurlyker wyze befchaamend : het zoude met onze Kerken - boete eenige overéénkomst hebben , indien deeze gebleeven was , zoo als zy in den beginne geweest is ; maar met deeze heeft men van tyd tot tyd te veel een denkbeeld van burgerlyke fchande verbonden , het welk zoo verre gaat, dat volgens fommige Rechten , die van Vrankryk by voorbeeld, zelfs door de grootfte booswichten, tot op den Konings-moordenaar toe , tegen wil en dank , en alleenlyk om hun fchande aan te doen , Kerken-boete (amende

bonn-