is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. x.cix

maakt worde, zoude een Staat, by deszëlfs ftraffen op de'zedelyke verbetering van hem, die dezelve ondergaat, niet behoeven te denken. Dan dezelve oeffent dit Recht met eene groote en vaderlyke zachtmoedigheid, en tracht, daar het mooglyk is, te verbeteren : ten minften dit gefchiedt in eenen Staat, die op eene goedertierene en verftandige wyze gevormt is. De redenen van deeze zachtheid zyn:

j.) Een Staat beeft meer machts, en kan zich daar door tegen deezen of geenen , dien hy zoekt te verbeteren, genoeg beveiligen ; deeze macht hebben wy zekerlyk in den ftaat der natuure niec.

2. ) Hy 'ziet zvne Burgeren , zoo als wy het noe. men , als Kinderen van het Land aan , en gedraagt zich dus , zoo lang als het moog.yt: is , vaderlyk jegens dezelve

3. 1 Een overtreeder der Wetten kan , wanneer hy verbetert wordt , voor denzelven een nuttig Burger worden , en elk goed lüurger is eenen

Staat veel waardig. Men ziet gemaklyk

dat de twee laatfte redenen alleenlyk by eenen Burger gelden , en niet by een vreemden Roover of Landlooper , die iets misdreeven heeft.

Wanneer hy dan zoo handelt, zoude men volgens de ftrengfte be"cekenis der woorden kunnen zéggen , hy ftraft eigenivk niet, maar tuchtigt, en doet. het geen een Vader doet in het ftuk der opvoedinge. Gelukkig is een Staat, en pryswaardig de goedertierene wyze Wetgeever die dit" dikwils doet; maar daarom kan men van eenen Sraat niet eifchen , dat dezelve altoos alleenlyk zal tuchtigen , en nimmer eigeulyke ïtraife oeffenên. By hoe veelen is de verbetering niet mooglyk, ten minften weeten wy 'er de middelen nier toe ; eene verharde menigte Struikrooveren , die terrens brandftichters waren , te willen verbeteren , zoude zekerlyk eene vruehtlooze onderneeming zyn ; op dezelfde wyze is het geftelc, met iemand , die van zyne Jeugd af, gewoon was , anderen tot onnatuurlyke zonden te verleiden, en reeds alle neigingen voor het andere genacht verlooren had : het is waar 4 een a ******* 2, laatst-