is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 $. 275- Straffe van eenen Moordenaar

waarlyk het beweegrad van. Het Character van een Volk wordt eindelyk , indien men veele voorbeelden van dien aart ziet , bedorven. Dan by het oeffenen van het Recht van begenadiging ( hec fpreeke van zelf, dat het voor niet moet gedaan , en de kwytfchelding der ftraffe niec door eenen hongerigen Vorst verkochc worden) is dit ook wederom geheel anders geftelt. Indien , by voorbeeld , een Koning iemand pat don verleent , die in een tweegevecht eene neerlaag gedaan heeft , gefchiedt dit uit een medelydend gevoel der omftandigheden van duëllanren , en der ongelukkige zwakheid van de Wetten die tegen de twee* gevechten gegeeven zyn.

Dat de Israëütifche Koningen het Recht van Ge» nade-bewyzing geoeffent hebben , fchync uit hec verhaal van de vergifnis aan Abfalom verleent 2- Sam. XIV , onbetwistbaar te zyn. Indien dit geval niets anders behelst had, dan dat een Vader zynen Zoone genade verleende , zoude men hebben kunnen zeggen , dac het eene enkele uiczondering geweest was , waarin de Vaderlyke liefde het Rechc aan eene zyde ftelde ; en dus heeft men het gemeenlyk befchouwc, en dan uic de gevolgen deezer begenadiginge Godtgeleerde aanmerkingen over haare wettigheid of geoorlooftheid getrokken ; dan , men hoore de gefchiednis in haar geheel .' Abfalom heeft eenen , lange te vooren beraaden * verraaderlyken moord , en wel eenen Broedermoord begaan ; zyn Vader wij hem geene genade fchenken ; hy vlucht daarom ten Lande uit, zoekc

tri