Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. 293. Misdaaden tegen Ouderen. 109

zyner gelofte niet van bedienen kan ten voordeel© zyner Ouderen : Christus merkt aan , dat zy hier door inderdaad het vierde Gebod affehaften , en hy voegt 'er noch by als eene tegenftelling van eenen anderen aarc, dat Mofes gezegt heeft , al wie zy» jsen Vader of Moeder vloekt , zal sterven. In waarheid iemand kan zynen Vader of Moeder niet krachtdaadiger vloeken dan door zulk eene gelofte , indien hy dezelve zoo ernftig meent, dac hy hun ten besten niets meer doen wil: dit zyn niec flechts vloeken , zoo als de meesten , die in woorden beftaan en in de lucht verdwynen , en op welke noch Duivel noch Weêrlicht gereed liaan, hoe zeer ook opgeëifcht, de eerfte om iemand te haaien, het tweede om iemand te verflaan ; maar dit heet zynen vloek ook vervullen en in uitwerkinge ftellen.

Dat de Wetgeever het van zeer veel belangs oordeelde , aan Kinderen gehoorzaamheid en eerbied jegens hunne Ouderen in te prenten , ziet men uic de fcherpe ftraffen , die hy op het misdoen tegen dezelve geftelt heeft. Om deezen plicht heiliger te doen onderhouden , deed Godt, als de burgerlyke Wetgeever en Koning der Israëliten , noch het volgende : Vüoreer'.t gaf hy aan denzelven eene plaatze onder de Tien Geboden, dewelke hy onmiddelyk van den Berg Sinai bekend maakte , en wel onder die, waarin de plichten jegens menfchen vervat zyn, de eerfte plaatze (a> Ten tweeden voegt hy 'er

eene

Ca) Dit is eene Aanmerking van Paulus, Eph. VI. vs. 2 daar hy zegt, het welk een Rkrs.tr Gebod is , met bygevoegdk belofte , enz. ( Men zie des Doogleeraars aanteekenmg by deeze woorden, in zyne Purapbrufis en /tunmer hingen over Ue kleine Br ie oen r van

Sluiten