is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der MERKWAARDIGSTE ZAAKEN. 317

Vleesch -huw:-s, zyn in Engeland van het Rechter ampt van twaalf Perfoonen uitgeilooten. 111,164.

137

of men hun veiliglyk

het hoaden van Herberge kan toebetroüwen. alsb.

Vloek (plechtige) werdt over de Overtreeders der Wet uitgefproken. II, 70. 9

in het byzonder

over zulke zonden , die in het geheim gepleegt worden. II, 70. io

Vloeken van zyne Ouderen , werdt met den dood geftraft. VI, 293. 107

-— . voorbeeld

daar van. Vl, 293. 108

— van de Overheid is verbooden. VI, 295. 118

—- fluit allerlei fcheldwoordenin VI, 293.107

Vloekwatet by den Eed van zuivering in zaake van Overfpel. V, 263. 286

bewyst de Godt-

lyke zending van Mofes. alsboven Vittery der Rabbynen ten dien opzichte.

V, 263. 284

Voedfel uit het ryk der planten , maakt geene dappere lieden. IV, 189. 64

Vogelen , Mofes zorgt voor dezelve. 111 , 171. 179. zelfs voor de Roofvogels.

111, 171. 181

nadeel van zekere foort

geheel te willen verdelgen.

111, 171. 182 —— byzondere reden om dezelve in ftand te hou¬

den voor de Israêiiten.

III, 17J. 188 Vogelen , fommige foorteu mochten de Israëliten niet eeten. IV , 204. 209. wel» ke die geweest zyn , valt thans moeilyk om te zeg." gen. alsboven. V egel-nesten , Wet daarvan.

111, 17 r. 181

wordt door

fommige Geleerden wonderlyk verklaart. 111, 171.

180

of dezelve

een zinnebeeld der barmhartigheid zy. I, 13.49.

111, 171. 189

waarom Mofes geene ftraffe op het overtreeden van dezelve geftelt heeft, ill ,171.190

zegen belooft

aan de geenen , die dezelve waarnamen. 111, 171.

Volkplaiitingen der Israêiiten in Arabien. I, 23. 81

trokken uit

wanneer de familien al te fterk vermenigvuldigden.

1, 41. 206 Volksregeering , tot dezelve helden de Israëliten over.

I,43-2io

werdt door den Stam

van Levi getempert. I , 52. 239

Voltaire, deszelfs oordeel over den Tempel van Salomo. I, 59. 296

—— bevestigt door zyne invallen dikwils , ondanks zich

'f 3