is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der MERKWAARDIGSTE ZAAKEN. 319

delmaatigen prys. 11, 85.

110

Vrouwen zonderlinge betaalingen , die men 'er in vervolg van tyd dikwüs voor doen moest. alsb.

die niet gekocht waren , fchynen grooter recht gehad te hebben , dan de anderen. H , 86. 112

„ verfcheidenheid van

rang onder dezelve, alsb.

1 het was den Israëliten

geoorlooft vier Vrouwen te hebben. 11, 97. 185. Zie Veelwyvery-

i derzelver verzorging

naa den dood haarer Mannen. 11, J2ï. 339

die van baaren Man ge*

jcbeiden waren , of zy dien wederom trouwen konden'. II. >>9 319

derzelver onderhoud. 11,119.321

Vrouwen-buizen. Zie Serrail.

Vruchtbaarheid van bet land een Grondflag vanfommiee Mofaïfche Wetten. I, 6 8 24

4 . vanPalceftina de oorzaak

van het groot aantal Inwooneren. 1, 26 105

... tegenwerping be¬

antwoord, alsboven.

inzonderheid in wyn en

olie.lV,i90. 89. IV, 191.

94

1 van het Huwelyk ftond

by de Israëliten in groote hoogachting. II, 90 132

, of de befnyding

daar toe iets gedaan hebbe.

IV, 186. 37

Vrucbtboomèn mochten in tyden van belegeringen niet uitgeroeit worden. 1, 64.

331

——■ van derzelver vruchten mocht men de eerfte drie Jaaren niet eeten. IV, 221.377

Vrygelaaten CJlaaf) waarom in het Hebreeuwsch Cbopfcbi, een Onreine , genaamt , 11, 126. 362 dus wierden de knechten in het zeverde Jaar. 11, 127. 363. nadere verklaaring daarvan. 11,127.

3Ö4

—— wat. 'er gefehieden moest, indien een knecht dit niet wilde aanneemen. , 11,127.368

of de flaavinnen ook

wierden vrygelaaten li, 127. 371

een knecht , die vrygelaaten werdt , ontfing van zynen Heer noch een gefchenk. II, 127. 370

Vryheid , wat de Arabieren daar onder verftaan. IV , 190. 82

Vryjaar , wat dit in fchuldzaaken betekene. 111,158.

113

Vrymacbtigheid der Koningen van Israël. I, 56. 280. I, 57- 286

Vryfteden werden door Mofes ingeftelt, ter beteugelinge dei bloedwraake.

11, 136. 419

• de wegen, die daar heen

gingen, moesten goed onderhouden worden, alsb.

Vry-