is toegevoegd aan uw favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m 229 m —

i. Het is eene vafte wet der elektrifche natuurkunde , dat de niet geëlektrizeerde lichaamen, de geëlektrizeerde aantrekken: ditzelvdemoetdanookdeaardedoen omtrentdegeëlektrizeerdewolken, dieniet te verre van haar verwijderd zijn, — De onderkant der wolk, het naafte in het bereik der aarde zijnde, moet noodzaaklijk het eerft en fterkft worden aangetrokken, hierom ftrektzich de wolk koloms wijze naarde aarde uit.- De waterdeelen dezer wolk door de aarde fterker aangetrokken wordende, dan de tusfchengemengde lucht, zo moet noodzaaklijk door deze aantrekking het water in het naar beneden ftaande einde van deze kolom worden opgehoopt; en vermits die zelvde aantrekking de waterdeelen uit de wolk in de kolom doet afdaalen, zoo wordt dan de kolom hoe langer hoe zwaarer, en valt eh> delijk door haare zwaarte plotslijk neder.

2. De waterhoos, gelijk de aangehaalde ondervindingen leeren, een elektriek verfchijnzel zijnde, zo moet dan ook het oprijzen van het wa, ter onder de hoos, en het opneemen der lichaamen van de oppervlakte der aarde, aan de werking der elektrieke vloeiftof worden toegefchreeven. En, offchoon dit in den eerften opflag onbegrijpJijk voorkomt, zalmen bij naauwkeuriger overdenking hier egter niet aan twijffelen, dewijl ons de geweldige elektrieke kragt der wolken door de ver, fchriklijke uitwerkzelen van den blixem overvloeT dig bekend zijn. Deze verklaaring van den Heer van marum weI'3