is toegevoegd aan uw favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'— m 230 m —:

gens de oorzaak der waterhoozen , is, naar mijn inzien, volkomen toereikende, om een groot getal van derzelver verfchijnzelen, zo als die in de befchrijving voorgedraagen zijn , te ontvouwen. Immers men begrijpt hier uit:

1. Waarom de wolk, waar uit de hoos gevormd wordt, vooraf eenigen tijdftil ftaat, of flegtseenen geringen voordgang heeft: dewijl de ftellig geëlektrizeerde wolk, de aantrekking der aarde, die, in dit geval met betrekking tot dezelve ontkennend geëlektrizeerd is , gevoelende, hier door reeds in haaren loop geheel, of ten deelen geftremd wordt, en aldus genoodzaakt meer en meer tot de aarde neder te zinken.

2. Waarom de hoos zich doorgaands eerst begint te vormen, wanneer de wolk begint voord te drijven , en waarom dezelve langzaamerhand nederdaalt: want de aantrekkingskragt der aarde oefFent, uit hoofde van haare meerdere nabijheid, het meeste geweld op den onderkant der wolk, en doet den zeiven naar beneden zinken: hier door wordt het bovengedeelte van de wolk, waaruit het water in de reeds gevormd wordende kolom neêrzakt, ligter, en kan dus door den wind gemaklijker bewogen worden. — De reede waarom de kolom langzaam nederzinkt, hVhijnt rnij toe daar in gelegen te zijn , dat de kragt van aantrekking der aarde den zaamenhang der deelen van de wolk niet op éénmaal , maar langzaamerhand overwint.

3. Waarom zij zomtijds met haare wolk eenigen