is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw evangelisch magazijn; of Mengelstoffen ter bevoordering van kennis en beoefening der godlijke waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verftrooide Aanteekeningen. 229

b. Hier door kan hij dikmaal meer inzien varkrijgen in de diepte van zijn hart, en zijn onvermogen tot deeze geestlijke oefening leeren kennen.

c. Hier door ook worden zijne hebbelijke vermogens meer geoefend, zoo dat hij in ftaat geraaken kan , om , zoo hij reeds een hoofd des huisgezins is, of nog worden zal, of in eenige toekoomende betrekking, van Leeraar, e. z. v., mogt gefteld worden , in liet openbaar voortegaan , en anderen te ftichten.

d. Een bezonder lid der Gemeente, kan hier uit medelijden leeren oefenen met zulkcn , dré in een' openbaaren post gefteld zijn, of gel : worden ; daar hij anders al zeer ligt overhellen kan, om laag te vallen op hun werk, wanneer hij nooit iet dergelijks beproefd heeft.

Wij befluiten deeze Aanmerkingen over het openbaar voorgaan in het bidwerk , met de nadruklijke les van den Apostel Paulus, te vinden 1 Timotheus II: 8. Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatfin, opheffende heilige handen, zonder toorn, en, N. B., twisiinge.

IX.

De wettifche fchuilhoeken van ons hart, zijn zeer veelen. Bij voorbeeld, Op het ontdekken van eenige zonde, eerder naar verbetering, dan naar verzoening, te ftaan. Edoch , er is veel naauwkeurigheid en omzichtigheid noodig, om zulks wél te onderfcheiden. Want daar de geftalten van P 5 Gods