is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212 Schouw tooneel

voortreffer.ykheid

der Kunsten.

van eenen meester, hy is daarom niet verdoken van eene goede natuurlyke redenkunst, noch zonder eene groote oeffeninge van rcdeneeringe. Het is in tegendeel omdat hy net redeneert, dat zyne keur valt op zaaken, die van gebruik zyn, cn dat hy zich telkens bedient van dingen, die hem bekend zyn om tot de kennis van het geene hy niet wist te komen. Het ontbreekt hem niet aan eene zekere meetkunst, omdat de noodzakelykheid hem gewent alles naar juiste maaten te fchikken, en over- ■ al nette evenredigheden in te brengen. Zyne voornaamde verdiende is, dat hy, overeenkomdig met mynen wensch, een net waarneemer en bedroeven is. Zyne oogen en handen hebben hem geleerd het geene hy weet. Het fchrander hoofd, dat men my tegen werpt, is de natuurkundige, dien ik zoeke. Hy is myn rechte man, en, met of zonder boeken, wenschte ik dat veele hem geleeken. De boeken, het reizen en het onderzoek zouden hem verder hebben kunnen brengen. Maar op wat wyze, en in welken trap, men de weetenfchap verkryge; op welke wyze de : gces-