Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur,XX//^'. Onderh. aaï

geweest: en na drie-honderd jaaren verwondert het zich nog over den losfen zwier, hec gezond verftand en de beichaafdheid, welken Comminus aan de Hoven van Vrankryk en Bourgonje verkreegen bad. Het is dan zeker dac men onze"hedendaagfche fchryvers, die ovei nutce doffen met bevalligheid gefchreeven hebben, altoos zal leezen. Hei gemeen heeft nimmer eenigen fchryvei verworpen, over welk foort van zaaken hy ook gefebreeven hebbe, als hj Hechts getracht heeft nut ce zyn, er niet veriloken is van de zinnelykheid, befchaafdheid en nettigheid, welker men recht heeft te eisfehen van iemant. die zich in 't licht en voor alle ooger komt vertoonen. By geluk zyn de denkbeeldige en Syfïematifche lieden de flordigfte; het is fchier een vaste regel, dai men de geleerdheid moet wantrouwen, naarmaate zy duister en ruw voor der dag komt. Onze Naturalisten en onz< waarneemers zyn, integendeel,gemeen lyk goede fchryvers; en hun getal i niet kleen. Niets is losfer, levendige en verftaanbaarer dan het Italiaansch vai Valifneri. Het Latyn van de Aanteeke ■' ningei

Voor- -

treffelykhf.id

der. Kunsten.

i

i l 1

Sluiten