is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brief ovêr de Opvoeding.

De eerfte indrukfels moeten nooit valsch zyn.

232 ScHOÜWTOONEEl

deel, hooren klaagen, dat het jammer was, de eerfte jaaren der kindsheid dus ren prooije te geeven aan Schoolmeesters , die niets anders weeten en willen weeten dan regels, en alles op hunne regels t'huis brengen. Allen, die deeze verkeerdheid opgemerkt hebben , bekennen dat men de eerfte regels niet moet verwaarloozen , dewyl zy dienftig zyn om de Schryvers te leeren verftaan; maar het fpyt hun, dat zy de Schryvers en den rechren aart en draai der taaie zien verwaarloozen, en achter het leeren van regelen ftellen. Men houdt de jeugd inderdaad vier en vyf jaaren bezig met componeeren uit het Latyn, naar valfche voorbeelden; en men laat haar gemeenlyk toe alle haare fpreekwyzen in den vorm der Moedertaale te gieten : gelyk dat Joannes qui laborat ad lucrandas pecuriias. Ons heugt allen, dat wy op dien trant onderweezen zyn; en" wy kunnen aan den eenen kant aanmerken, hoe veel verdriet en hartzeer hy gekost heeft, zelfs aan de geenen, die 'er het tarnde nut van gehad hebben; en ean den anderen kant > hoe veel groo-

tcr