is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 SCHOÜWTOONKEL

veu de Opvoeding.

nabuurfchap van Orleans, waar men war beter fpreekt; en als hy by trappen in de taal fterker geworden is , zal ik hém aan het Hof brengen , i om daar het Fransch in zyne volmaaktheid te leeren. Men moest, in tegendeel,

den jongen Don ten eerllen te Parysf of te Verfailles gebragt hebben. Daar zoude hy niets gehoord hebben dan zuivere taal; in plaats dat men veelemoeiten zal moeten neemen om hem het Limofynsch te verleeren, zoo wel in den draai der. taaie als in haare uitfpraak: te Parys en te Verfailles zelfs zal het eene en het andere lang Limofynsch blyven.

Verfchoon u niet met te zeggen,dat men de zwakheid der kinderen in acht moet neemen. Dat is weezenlyk noodig; maar niet zoo verre, dat men de kindsheid eerst flecht Latyn moet leeren, om haar vervolgens tot het goede te doen komen. Men maakt de leeroeffeningeH niet ligter door het barbaarfche Latyn, waarmede men aanvangr: en het geene, dar flecht of gebrekkig is, kan nooit een trap weezen, om tot het goede en rechte te komen.

Dc