Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 15

hem mogelyk is re onderfcheiden. Op deze wys handelt hy regtmatig. Dan de zaken, waervan hy onderricht is, en van wier gebruik hy het genot heeft, zyn nog , in vele opzigcen, in eene diepe duisterheid. Hy ziet haer als door eenen fluyer. Hy ziet de trekken van een raedfel, waervan de zin nog verborgen is; en fchoon verzekerd van de wezenlykheid der voorwerpen, welken hy bezit of hoopt, befpeurt hy de zwakheid van zyn gezigc, en haekt naar zuivere kundigheden. Deze bekentenis van de bekrompenheid zyner denkbeelden is niet alleen heusch, maar vol van billykheid, en volmaekt overéénftemmende met de vermenginge van lichten duisternisfe, waeracn wy alle onderworpen zyn. Zy ftrookt volledig met de bekende uitdrukkinge in de. Heilige Schrifture : Qjioerere Deum, ft forte attrectcnt; dat onze reden, God enAa.i?:a# alle andere, waerheid zoekende, znlks niet bereikt voor de openbaring, dan door eene foort van gevoel en tastinge, die, fchoon gepaerd gaende met de gewaerwordinge der wezenlykheid, het voorwerp in geene volle klaerheidftelt.

De

Sluiten