is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ElTANGELISCHEV09RBEREIDING.

96* SC HOUWT OONEEL

hem hebben kunnen verdenken uitvinder van deze leere te zyn: en hoe meer het ons van de eene zyde natuurlyk toefchynt dat Mozes 'er van fprak, hoe meer wy van den anderen kant befpeuren dat zyn ftilzwygen bevolen was. Hy Het aen een' grooter Meester dan hy de zorg om ons volkomen van deze groote waerheden te onderwyzcn. Hier is het voorwerp der groote verbindtenisfe , die den menfeh van zyne dwalingen tot zyne eerfte pligten moet te rug brengen. Maer het verhael van IVlozes, ons de offeranden, de toewydmgen, den algemeenen maeltyd, de lykplegtigheden en teederc aenkleving van de huisgezinnen aen hunne voorvaderen aentoonende, veronderftelt eene overgeleverde kennis van waerheden, die aen alle deze gebruiken verknocht waren. Zy zyn onaffcheidelyk daerin opgefloten. De begeerlykheid zocht daerin iets anders, en dit is de eerfte misdaed der afgode-

ryë. „ Deze kundigheden waren meer ot min mismaekt, meer of min ontzwachccld. Maer zy waren in de famenlevmg, en vloeiden af van eene eerfte inltellinge,

waer-