is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dsrNatuur,XXVII.Ondtrh. ioi

De oorzaek van de weglooping der mwoonderen was de bloedende daet van Seleucië, gedicht door een' der opvolgeren van Alexander, meer dan twintig mylen van den Eufraet en Babyion, op den westelyken oever van den Tiger*, digt by de plaets, waer tegenwoordig Bagdad op den overöever ligt. Devlugc der inwoonderen van Babyion, en de volkomen vernieling van deze verblyfplaets', heeft zeer onvoegzaem deszelfs naem aen Bagdad en Seleucië doen geven. Hieruit ontdonden de misdagen van verfcheiden reizigeren, die in Bagdad alle de kenmerken van het aiöude Babyion meenden te zien, fchoon dit laetde buiten allen twyffel aen den Eufraet lag. Hieruit fproot ook de verkeerde geleerdheid van Filodratus, die zyn fabelachtigen held ApoIIonius geleidt te Seleucië aen den Tiger, 'Welk hy Babvion noemt, en vvaervan hy ons fchacmtelöos eene befchryving geeft, gelyk ons Herodotus van het wezenlykeBabelaen den Eufraet heeft nagelaten;

Iri

* Pita- Hist: NatHib.tf; 26. Strabo, Kfc;ii en Paufamas in Arcadie;

Euangs»

lische voorbereiding,