is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berNatuur,XXFILOnderh. 223

De beweegreden, die hen in deze gewoonte houdt, maekt wyders hunnea'gemeene afdamming en de uitwerking der beloften kenbaer.

Het is niet gemaklyk zich titels van adeldom toeteè'igenen: en de edellieden achten zich gelukkig hunnen adeldom bevestigd te vinden door bewy^fchriften, die niet verdacht zyn omdat zy onaf hangeJyk van hun beftaen. Ook verzuimen zy niet dezelven gctrouwelyk aen hunne waerde kinders overtelevcren, als een der grootfle voordeden, welken zy hun kunnen bezorgen De afïrammeJingen van Jakob èn Ismaël hebben dus, van eeuw' tot eeuw, de getuigenis van hunnen oorfprong bevestigd. Dit faewysfchrifr gaèt hen eenigermate vooraf, dewyl het buiten hunne berading geweest is. Zy'befeffen dat het aenkbeeld van zulk eenegewoonte met natuurlyk in het verhand van eeöigen vader kan komen, en dat de heimelyke verflandhouding in Hammen, die eikanderen niet kennen, onmó^elyk Js, zoodat 'er uitdien hoofde oh het *erdryk noch bewysfehriften noc h handvesten zyn, 'om van eenen adeldom ?

LISCH»

VOORD.'V

REIDiNO.