is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XXVIII. Ondcrh. 431

gens hervaten geëindigd werd, niettegenftaende den geest van oproer, die zich meer en meer van het Joodfche volk meester maakte. Lukas, dezelve in haer geheel, befchouwende, noemt haer met veel naeuwkeurigheid de eerfte, dewyl de Joden, tot de regeringe van Augustus, geene opgaef van hunne goederen of perfonen gedaen hadden. Lukas noemt haer met gelyke goede reden de befchryving, die onder den Stadhouder Quirinus zoo veel gerucht gemaekt had , om dat men demuiteryen, die in den tyd zyner laetfte verrichtingen voorvielen, in gedachten hield. Hy fpreekt niet van Saturninus, die het werk zonder groote verhinderingen in eenige landftreeken van Judéa begonnen had ; en hy noemt alleen Quirinus, die zich een' naem maekte met het te voltooijen, niettegenftaende den ongemeenen tegenftand. Zou men de waerheid te kort doen, als men zeide dat de Franfchen, in het jaer 1734, ondanks de overftroomingën van den Ryn, en onder de oogen van Prins Eugenius, Filipsburg innamen, met eene werkzaemheid, en ftandvastigheid, die XV Deel. Ee te-:

EtTANGEIjfl SCHE BE-

TooGrwa.*