is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 ScaOÜWTOONEIL

sche Be-

tevens voor de krygsbenden en den Marfchalk van Asfeld , die 'er het bevel overvoerde, ten hoogften roemwaardig was. Het is waar dat de Marfchalk van

Be opregt-

heid der Christenen is de grondfl»g dergezondfteoordeelkunde , om de valfche gefchriften te onderfcheiden.

Berwick de belegering begonnen had : maer het verzwygen van deze laetfte omftandigheit veronderftelt immers geene valschheid noch misflag in het vorige verhael.

Voor het overige is het even zoo vruchteloos als onwaarfchynlyk, dat men de fchriften van het Nieuwe Testament tracht te doen doorgaen als Hukken , die federt de inneming van Jeruzalem opgefteld zyn. Het Christendom was te voren overal ingevoerd; en het kenmerk der Christenen ftreed , zoo wel als de omftandigheden, tegen de aennceming van de historiën en brieven , die deze gewaende valfche verzameling uitmaekten.

Men verbrandde de Christenen te Rome ten tyde van Nero: en Plinius geeft niet alleen getuigenis van hunne meenigte, die de fteden en landeryen van Bithynië vervulde, zynde dit gewest zyn gebied aenbevolen; maer hy geeft ook getuigenis van hunne liefde tot de deugd,

en