is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EHANGELtsche BeXOOOING.

434 SCHOUWTOONEEL

Christenen. Wanneer raen zich moet vervoegen by menfchen, zoo beftendiV en onwankelbaer in hun geloof, dat zy zelfs geene nieuwigheid in de eenvou¬

dige Kerkplegtigheid willen gedoogen, als zy ze van het begin onder hen ingevoerd vinden, zal men hun dan onbekende gefchriften en (tukken, valfcheJyk aen hunne Meesters toegefchreeven, kunnen aenbieden? Zal men den .Romeinen onderrichten, dat zy onder eikanderen verdeeld waren, wegens de bekeerde Joden'en Heidenen, omtrent de voorregten, welken de eerfte meenden meer dan de anderen te hebben,om waerdig te zyn door het Euangelium verlicht te worden; en dat de Apostel Paulus, dien zyniet kenden, hen door een vermaerden brief overtuigd had dat zy beide te gelyk onwaerdig waren deel aen de zaligheid te hebben. Indien zy het Euangelium, aen Andréas toegefchreeven, en andere (Tukken, die eene gezonde leer behelsden, met verontwaardiginge verworpen hebben, alleenlyk om dat men ze alleen by gisfing aen dezen of geenen eerwaerdigen perfoon toeeigende, hoe zal men hun

den