is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XXVI1L Onderh. 435

den Brief, die hen betreft, doen ontvangen , wanneer zy onder hen de duidelykfte bewyzen van de valschheid van dit ftuk hebben?

Men zou met reden de wettigheid der Apostolifche Gefchriften kunner wantrouwen, indien men door oordeelkundige en geleerde navorfchingen dezelven had willen onderfcheiden. De zaek is veel eenvoudiger en bekwamer tot overredinge.

Om dat de Kerken hunne Grondftichters en Euangelisten volmaektelyk kenden, waren zy in ftaet om de fchriften, welken zy uit derzelver handen ontvangen hadden , aen eikanderen mede te deelen, om de algemeene fchatkamer van alle de Christelyke maetfchappyen te worden, door de zekerheid van eene wederzydfche waerborge. Geene oordeelkunde of toeftel is 'er noodig, om te weten of wy brieven ontvangen hebben van een' man, die in onderhandeling met ons zyn wil: men krygc ligtelyk getuigen, die zyn fchrift kennen. Geen de minfte twyffel blyft 'er over, als die man zich in perfoon vertoont, en zelfs zyne hand erkent: deE.c 3 ze

ElMNGEU-

sohe Betooging.

Uitwendige middelen , die den regel der Schrifture bevestigd hebben.