Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelische Br. tooging.

5°6" ScHOUWTOONEEL

Welk eene grootheid is 'er in deze leer van Joannes en Jezus, indien de eene, volgens hun voorgeven, de Voorlooper, en de andere de Mesfias of het

einde der wet is! Maer wat is deze leer onvoorzigtig, ongerymd en oproerig, indien zy beide zonder zendinge zyn! De Joden befchouwden zich als het cenigile voorwerp van Gods oplettcnheid, hunnen tempel als het middenpunt van een' eeuwigen eerdienst, en hunnen Mesfias als eenen magtigen Oppervorst, die alle volken zoude onderwerpen. De leer van Joannes den Dooper en Jezus geeft verfchillender denkbeelden van de wet en den Mesfias. Men ziet daeruit dat de Joodfche eerdienst moet voorbygaen en de Mesfias aen den dood overgeleverd worden, volgens de voorzeggingen van David, Jefaïas, Daniël of veeleer van alle de Proféten.

Ook werd deze leer, zoo ftrydig met de vooroordeelen van een zoo hoogmoedig als onbefchaefdvolk, met woede vervolgd in den perfoon van Jezus Chrisnis, die dezelve in vollen dag had 2eJtcld, in den perfoon vanStefanus,Paulus en de eerfte geloovigen, die allen,

IchooQ

Sluiten