Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EüANGEH-

sche Betooging.

512 SCHOUWTOONEEL

en de voorzeggingen van beiden geweten, door de berichten der veritrooide en bekeerde Joden: maer zy zyn beide verleid geworden door de listigheid , die alles geregeld had. Zie hier hoedanig.

Jezus, zoo min voldaen zynde over de onrustige oeffeningen van den Mofaïfchen godsdienst , als over de buitenfporigheden der afgoderyë, en ziende daerin het goede als bedolven in de meenigvuldige wettifche plegtigheden, begreep dat het verifandig gehandeld' zoude zyn dezelven te fcheiden, en zyn werk met zyn eigen volk te beginnen, latende aen zyne Discipels de zorg om het elders te verkondigen. Hy befloot den ganfchen godsdienst te bepalen tot de aenbidding van God en de liefde tot den naesten, zelfs tot het vergeven van beledigingen. Hy moest met behendigheid te werk gaen. Hy moest voorgeven de Afgezant, de Gezalfde des Heeren te zyn. Om te flagen in het voorwenden van dit gezag , veribnd hy zich met een' anderen Geleerden, die aen zynen kant de zending, om der weereld' haren Verlogfer te verkondigen,

Sluiten