Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Schouwtp oneel

ki7anoeli. ïche Be-

TOOGING.

ne onvermydlyk noodzaeklyk is verzwegen.

Het einde van het Verdrag des Menfchen, waertoe het gevolg der ftonen ons geleid heeft, moet niet vcrfchillen van het einde des Menfchen zelf, zynde zyne verëeniginge met God. Het Euangelium is voor hem de gelukkige verkondiging van dit eeuwige Verbond, waartoe God hem noodigt. Het ftond in de volle vryheid van den Almagtigen deze noodiging door Engelen of Menfchen te doen; gelyk het hem vryftond geene eenige oefening aen onze vryheid te laten, door ons zonder eenige noodiging te behouden. Zyne Verkiezing bepaelt ons; en wy hebben niets te beraedflagen over het middel van gemeenfchap. Indien het, om 'er deel aen te hebben, alleenlyk aenkwam om van de wezenlykheid der Euangelifche Historie overtuigd te worden, zyn 'er honderd bewyzen, waeruit men zoude kunnen kiezen. Maer van het Euangelifche verbond is 'er Hechts één; en het is ons geluk dat dit bewys eenig, blykbaer, en zoovoldoenend voorde fcherpfte verhanden als verftaenbaer voor de

be-

Sluiten