Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XXIX. Onderh. 35

het Euangelium gegeven door den Doop, en door het nieuwe leven der eerlte Christenen. Schoon de eerfte Doop der Christenen, door zyne nieuwe inftelling, eene verfchillende verdiende van die eener enkele plcgtighcid verkregen heeft, befchouwde men hem echter gemeenlyk als eene loutere reiniging. De ganfche oudheid toont ons, door verfcheiden trekken, dat de perfonen, die van levenswysveranderen, ofgroote misdaden boeten wilden, zich onder het beftuur van een' door zyn ampt of zyne leer eerwaerdigen man (lelden, en een' aenvang maekten door eene reiniging, die als de openbare belydenis van hunnen afftand van hunne vorige levenswyze was. Deze reiniging, gelyk wy elders gezien hebben, was.zoo wel by de Heidenen als by de Joden bekend: en derzelver gebruik was zoo algemeen, dat men 'er meenigvuldige voorbeelden zelfs in de fabels van vindt, gelyk in de fabel van Herkules, die door Eumolpus' ( * ), van Apollo, die door Kar-

ma-

(*) Dioi. Sicul. lih. 4.

B 5

Evangelische Betooging.

Sluiten