Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130 SCHOUWTOONEEL

ïuange-

lische Betooging.

toos zyn zal. Anderen flxeden voor het geene gepredikt en aengenomen , of overal geloofd en bevestigd was, het zy door de openbare gebeden en de algemeene prediking, het zy door de beitendige oeffeningen, het zy door de andere werktuigen van het geloof der Apostelen. Dit heeft het heil der Kerke doorgaens geweest, en zal het eeuwig zyn.

Deze ongemeene beltendigheid der Vaderen van deze eeuwe, in het naeuwkeurig en eenparig verkondigen, niet van het geene Origenés, Filo of Plato gedacht hadden, maer van het geene de Leeraers en Geloovigen van den vorigen tyd, die aen dé bron der waerheid paelde, opcnbaer beleden, werd gepaerd met een ander kenmerk van opregtheid, dat hunne eeuw byzonder eigen was, en dezelve voor ons, na den tyd van den Zaligmaker, de eerwaerdigfte en fchitterendfte eeuw maekt.

Men ging fchielyk over van eene langdurige en wreede verdrukkinge tot de volkomendfte vryheid. Dit tydftip was niet zeer gefchikt om eenige nieuwigheid intevoeren, De meeste Opzien-

Sluiten