Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XXIX. Onderh. 3^9

wel na de verzameling van de Apostolifche fchriften als te voren, de Geloovigen (lichtte. Daer dan de gemeen-

EUANCfeLISCHE BfiTOOGINGV

fchap der algemeene Christelyke Kerke, op allerlei wyzen, in het Nieuwe Testament en in de fchriften der oudvaderen aenbevolen wordt, waerom moet 'er dan zoo veel verfcheidenheid van Afgezanten zyn?

De verwarring alleen is de vrucht van deeze meenigvuldigheidvanGezantfchappen: en dewyl gy geen deel hebt aen eenigen tytel, die vertrouwen verwekt, hebt gy geen deel aen eenigen regel, die u bepaelt. De Schriftuur kan uw regel niet zyn, omdat gy deszelfs zin naer uw verward begrip tracht te buigen; daer de algemeene Kerk, volgens haer voorfchrift, de eenigheid in de grondwaerheden behoudt, en de Schriftuur fielt onder de uitlegging der Christelyke Leeraren, die door hunne bediening de verkondigers van de leer der zaligheid zyn, om de leden der Kerke tot eene ware liefde, eensgezindheid en gemeenfchap in het geloof aentefporen.

. De fcheurzuchtigen, verre van zich

de

Sluiten