is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Nat,uur,XXIX. Onderh.437

en dac gy geroepen zyt om zyne medeërfgenamen te zyn.

Verbeeldt u niet dat ik u noodige

• U:_~- K„„1.„v, ra ^™,-Mn_

kuangblische Betougjmg.

om meenigvuldige boeken te doorbladeren , en om moeyelyke navorichingen te doen. Gy hebt geene letteroefeningen noodig, om de eenigheid of overéénftemming der omliggende Baljuwfchappen met het Parlement te kennen, noch om te weeten of het tegenwoordige Parlement herzelfde is, dat de voorgaende jaren geregeerd heeft, of door onze Koningen ingeiteld is. Gy hebt geene poogingen te doen, om de Geregtbanken en de Regters^in wien de ware magt berust , te onderfcheiden.

Indien valfche Regters of Beamptfchryvers fomtyds het algemeen of wel byzondere perfonen bedrogen hebben, zoo was het alleen door het namaken van eenige gebruikelyke voorfchriften. Maer deze valfche befcheiden , deze onwettige ondernemingen, werden zeer fchielyk afgekeurd, om dat derzelver opftellers niet bekend zyn. Zy werden niet ontvangen in de Maetfchappy, die de magt in handen heeft, Zy hebE e 3 ben