is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Nat uur, XXIX. Onderh. 439

toepasfing van dezen regel is gemaklyk t'huis te brengen op de Bediening der algemeene Kerke, wier uitwendige eerdienst aendoenlvker en duüendmael

El'ancf.Ll*

SCHE BE-

ioogins.

dienst aenQüeniyK.c-1 ™ uunuw,^ bekwamer indrukkingen op u moet doen , dan de burgerlyke inftellingen kunnen uitwerken, om u de rust van een voorzigtig gedrag te bezorgen , fchoon u boeken of kundigheden mogten ontbreken.

Zegt my, bid ik u, of de volken, die noch dezelfde tael, noch dezelfde gewoonten , noch het zelfde belang hebben, en drie of vier honderd, duizend of meer dan duizend mylen van eikanderen afgefcheiden zyn, echter overéén zyn gekomen om het zelfde Christelyke geloof, om het zelfde Euangelium aentenemen en te belyden? Dus moet eertyds een Genootfchap van mannen onder hen verfpreid zyn, om hun dezelfde Leer te verkondigen, en de gedachten dezer volken naer de hunne te leiden. De Bediening dezer Predikeren heeft altoos tegenwoordig geweest in de gedachtenisfe van alle dé Kerken, welken zy vereenigd hebben. Zy noemen hen de Apostels, of AfgeEe 4 zan-