Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 1

Welk foort van Schoenen by; evengemelde tiende Articul niet is vermeld, blyvende zy niette min ook deswegens aan de boete van twintig Schellingen, op de overtreeding van dat Articul vastgefteld onderworpen.

VÏIÏ.

- Eindelyk zal ieder Gilde - Broeder gehouden en verpligt zyn, zyne verfchuldigde Jaarpenningen, zoo voor zig zeiven als voor hunne Knegts, promtelyk te voldoen en betaalen , wanneer die door de Regenten worden opgehaald, alles op de Boete by het 33 Articul der op den \o February 1770 vernieuwde Ordonnantie bepaald, zullende de Deken by het doen zyner Rekening voormemorie posten moeten brengen en verantwoorden, 'tgeen hy van de onwillige of onvermogende niet heeft ontfangen, om voor te koomen dat ook daar in geene abuizen meer plaats hebben en het Gilde daar by geen verder nadeel lyde.

EED

Sluiten