Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

dezer Stad ," in dato 28 Mey , voor 200 verre daar-in by dezen geen veranderinge is gemaakt, zal blyven in haar geheel, mitsgaders dat hun Ed. Achtbaare aan hun referveren, om ingeval van duisterheid of verfchillen de gemelde Ordonnantie en. deze nadere Ampliatie te interpreteren of te elucider<en zoo als bevinden zullen te behooren.

L TS TE, volgens welke alle opge/lage, ontfange of op fpeculatte leggende Goederen Waar en etiKoopmanfchap.. pen , zoo van Kooplieden , Comm 'nftor nans/en-, als Winkeliers ■■ en andere in de eerfle Golomme hier onder geSpecificeert § alsmede de Goederen, Waren en Koopmanfchappen, die m yer'jlorvene B,e-dels .gevonden worden Jlaande uitgedrukt inde tweede' Co lomme, voortaan binnen deze Stad en junsdiflie van dezelve zullen mogen geveild en verkogtworden;, zonder hei i Fendut;recht dezer Stad 'fubjeB te zyn

mits

Sluiten