Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

('» >

zyne Adminiftratie genieten twee Schell: per Panne Jaarlyks.

V 1.

Niemand zal vermogen met zyn Zoutpannen aan het werken te gaan, of weder uyt te fcheydes , of zal aan den Boekhouder met een Biljet met zyn Naam onderteekent, bekend maken de dag wanneer hy begind, en wederom als hy uitlcheyd, met d« Naam van de Vrogte die in de Keete woond, op de boete zoo als by Refolutie van Haar Ed: Mog: op den 10 January 1708. Artieul 4 is vaftgefteld.

V I ï.

in het Verkoopen en Afleveren van Wit Zout zal men volgens een oud gebruyk, deze order hou-* den, dat men aan de Brabankhe, Vlaamfche, of andere Koopluyden, zal geven op yder hondert Wit Zout, twee Vaten voor de Brabandfche conditie, een Vat voor de prompte betalinge, en een Vat voor de Soo: en zoo eenig Zout in 't meten komt te Storten," zullen de Meters of Byleggers

aan-

Sluiten