Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÉDER OPPERHOOFD DER ZAMENZWEERING» 2IJ>

fce hij uitmuntte. Ik heb reeds gezegd dat het onder de middelen der zaamverbondenen behoorde, dit foort van gerechtshof onzer geleerde Euro. peefche Mandarijns dus met hunne aanhangelingen optevullen. De invloed en behendigheid van d'Alembert in dit vak ftrekten zich veel verder uit dan Parijs. „ Ik heb," fchreef hij aan Voltaire, „ Helvetius en den Ridder de Jaucourt in de Academie van Berlijn doen komen." * Die der aanhangers, aan welken d'Alembert de meeste zorg befteedde, waren beftemd, om de posten van Rectors en leermeesters te vervullen , fommigen in de publieke fchoolen en anderen in het bijzonder onderwijs der kindeten, dezulken vooral, wier hooge geboorte den zaamgezworenen een' befchermer beloofde, en wier overvloed den fchoolbeftierer eene rijkelijker belooning deed hoopen. Dit was het rechte middel om zelfs aan de kindsheid de grondbeginfelen der zamenzweering inteprenten. D'Alembert gevoelde meer dan iemand het gewigt van dezen dienst, en hij maakte zoo wel gebruik daar van, dat het hem gelukte, zeggen onze leivensbefchrijvers, om deze foorten van opzigters en leermeesters door alle Provintien van Europa te verfpreiden , en hij verworf daar door de verdiende dat de Wijsbegeerte hem aanmerkte als een' van'haare gelukkigfte voordplanters

De bewijzen , die hij zelf aanvoert van hunne voordenngen, zijn voldoende om zich een denkbeeld

Sluiten