Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£20 BSJZONDERE ROL £N DIENSTEN VAN

beeld te vormen van de keus die hij zorgde te doen. „ Ziedaar, mijn waarde Philofooph!"fchreef hij in de blijdfchap van zijn hart aan Voltaire, j, ziedaar het 'geen den 8 April te Casfel is uit„ gefproken , in tegenwoordigheid van Mgr. „ den Landgraaf van Hesfen-Casfel, van zes „ Rijks-Vorften, en van eene zeer talrijke verga„ dering, door een'' Profesfor in 'de gefchiedkun„ de, dien ik aan Mgr. den Landgraaf' gezon„ den heb." Het ftuk, dat hij bij dezen brief zond, was eene reden voering vol van de groffte en hoonendfte uitdrukkingen tegen de kerk en de geestelijkheid. Sombere dweepers, rabbelaars, gemijterd of ongemijterd, met of zonder Happen; dit waren de bewoordingen den Profesfor door d'Alembert in den mond gelegd, dit was het bewijs dat hij zelf bijdroeg tot de zege, die zijne zendelingen op de Godsdienltige begrippen behaalden, en der gevoelens, die hij de jeugd inboezemde

Het was van belang voor de zamenzweerers om inzonderheid bij jonge Prinfen, bij kinderen beftemd om de volken te beheerfchen, leermeesters te plaatfen , die in de geheimen warcg ingewijd. Hunne oplettendheid om een zoo kragtig middel niet te veronachtzaamen, en al het geene Voltaire en d'Alembert zich daar van beloofden, blijkt insgelijk uit hunne briefwisfeling.

Het

CO 78 Lett. de d'AIemb. an 1772.

Sluiten