is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN TROON EN HET ALTAAR..

97

de valfche begrippen van vrijheid nog niet gewoon waren zich als Haven te befchouwen onder de wetten hunner Vorften.

Alle deze revolutionnaire grondftellingen konden inzonderheid kragteloos blijven op den geest van hun, die door den Godsdienst gewoon waren de Koningen en andere opperhoofden der maatfchappij aantemerken als uitvoerers van den wil van God, die de wereld regeert. Alle deze ftellingen moesten verdwijnen voor een Evangelium, hetwelk, alle onrechtveerdigheid, wilkeur en tirannie in den Vorst, en alle weerspannigheid in de onderdaanen verbiedende, opftijgt tot de waare bron, den wezenlijken óorfprong van alle gezag, en den hoogmoed der volken niet aanblaast, door hun toeteroepen, dat zij alle oppermagtig zijn.

Maar de Sophisten der ongodsdienftigheid ondermijnden reeds dezen Godsdienst, en telden reeds eene menigte aanhangers; inzonderheid telden zij die onder zulken, wier magt en onderfcheiding zij heimelijk benijdden; zij begrepen weldra al het voordeel dat zij zouden kunnen trekken uit de beide ftellingen, om in het ftaatkundige dezelfde begrippen van vrijheid en galijkheid te doen boven drijven, waaraan zij alle hunne voorderingen tegen het Christendom te danken hadden.

Tot hier toe was de haat der kinderen van Voltaire, der medegenootcn van d'Alejnbert teO $ gen